Najczęstsze pytania pracodawców

Najczęstsze pytania pracodawców


Kto to jest Pracodawca Użytkownik?
Ustawa o pracy tymczasowej określą Pracodawcę Użytkownika jako pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez Agencję Pracy Tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.
Jakie są prawa i obowiązki Pracodawcy Użytkownika?
1. Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego.
2. Pracodawca użytkownik:

  • a. jest obowiązany zapewnić Pracownikowi Tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;
  • b. prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
  • c. nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Na jaki okres można zatrudnić Pracownika?
W okresie obejmującym 18 kolejnych miesięcy Agencja Pracy Tymczasowej zatrudniająca Pracownika Tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Jeżeli Pracownik Tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 18 miesięcy.
Jakie koszty związane są z zatrudnieniem Pracownika Tymczasowego?
Pracodawca użytkownik decydując się skorzystać z pracy świadczonej przez Pracowników Tymczasowych płaci Agencji Pracy Tymczasowej wynagrodzenie, które pokrywa koszty wynagrodzenia (brutto) za pracę, wypłacanego pracownikowi tymczasowemu, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego (jeżeli taki urlop mu przysługuje), koszty składek na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez agencję, inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego (składki na Fundusz Pracy, FGŚP, PFRON) oraz prowizję agencji.
Ponadto pracodawca użytkownik ponosi bezpośrednio na rzecz pracownika lub zwraca agencji koszty związane z wykonywaniem przez niego pracy tj. koszty badań oraz koszty związane z podróżami służbowymi odbywanymi przez Pracownika Tymczasowego w związku ze świadczeniem pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika. W umowie zawartej pomiędzy Agencją Pracy Tymczasowej a Pracodawcą Użytkownikiem mogą być określone inne świadczenia, do których ponoszenia bezpośrednio na rzecz Pracownika Tymczasowego lub zwrotu agencji zobowiązany będzie Pracodawca Użytkownik.
Kto wypłaca wynagrodzenie Pracownikowi Tymczasowemu?
Za prawidłowe naliczenie i terminową wypłatę wynagrodzenie odpowiada Agencja Pracy Tymczasowej.
Kto odpowiada za szkolenie BHP?
Pracodawca użytkownik dostarcza Pracownikowi Tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.
Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy przed zawarciem umowy o pracę między Agencją Pracy Tymczasowej a Pracownikiem Tymczasowym, agencja i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych określone w art. 9 ust. 2a ustawy. Nie ma zatem prawnych przeciwwskazań, aby w ramach powyższego uzgodnienia przekazać na pracodawcę użytkownika także obowiązek utworzenia służby BHP. Oznaczało to będzie, że w takiej sytuacji służba BHP działająca u pracodawcy użytkownika obejmowała będzie swoją właściwością zarówno zatrudnionych u niego pracowników, jak i pracowników tymczasowych.
Jak można rozwiązać umowę z Pracownikiem Tymczasowym?
Umowa o pracę zawarta z Pracownikiem Tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2.
W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron: 1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni; 2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
Pracodawca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez Pracownika Tymczasowego przed upływem okresu wykonywania uzgodnionego z Agencją Pracy Tymczasowej, zawiadamia agencję na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy przez Pracownika Tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.
W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez Pracownika Tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, pracodawca użytkownik zawiadamia niezwłocznie Agencję Pracy Tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez Pracownika Tymczasowego.
Kto odpowiada za szkody powstałe przez Pracownika Tymczasowego?
Zgodnie z art. 19 ustawy o Zatrudnianiu Pracowników Tymczasowych, Agencja Pracy Tymczasowej jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej – na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników.
Czy pracownicy tymczasowi wchodzą w stosunek pracy z Pracodawcą Użytkownikiem?
Pomiędzy Pracownikiem Tymczasowym a Pracodawcą Użytkownikiem nie nawiązuje się stosunek pracy. Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do zorganizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzić ewidencję czasu pracy Pracownika Tymczasowego w takim samym zakresie i na takich samych zasadach jak w stosunku do pozostałych swoich pracowników.
Czy Pracodawca Użytkownik może nawiązać stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym?
W każdej chwili Pracodawca Użytkownik może zatrudnić Pracownika Tymczasowego bezpośrednio, jednakże umowa zawarta z Agencją Pracy Tymczasowej może zawierać umowne opłaty związane z wystąpieniem takiej sytuacji. (Zwrot kosztów rekrutacji )
Czy Pracownikiem Tymczasowym mogą zostać osoby zatrudnione u Pracodawcy Użytkownika na innym stanowisku pracy?
Pracodawca nie może być Pracodawcą Użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy.
Czy można zatrudnić Pracownika Tymczasowego do odśnieżania dachu, lub innej pracy na wysokości?
Pracownikowi Tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz Pracodawcy Użytkownika pracy:
1. szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy.
Czy można Pracownika Tymczasowego wysłać w podróż służbową i kto zwraca mu jej koszty?
Przed zawarciem umowy o pracę między Agencją Pracy Tymczasowej a Pracownikiem Tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie min: – zakres przejęcia przez Pracodawcę Użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Zatem koszt ten może być Pracownikowi Tymczasowemu zwrócony zarówno przez Agencję Pracy Tymczasowej lub Pracodawcę Użytkownika w zależności jak zostało to ustalone w umowie pomiędzy nimi.

JAGA Temp sp. z o.o.